چین و روسیه از ایران خواستند به سوی خروج از برجام نرود