به سیل‌زدگان در ایران:‌ تا کنون نه کمکی و نه وامی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: