مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا یکسان است