آمریکا نسبت به قدرت ضربه زدن توسط رژیم ابراز نگرانی کرد