برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن «سه ضمانت» لازم است