قطر ایران و آمریکا را به مذاکره برای کاهش تنش ترغیب کرد