اعتراض به زندانی‌شدن مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز