تاريخچه تغير اب و هوا روى زمين ، تاريخچه فرگشت جانداران