نزار زکا: در ایران شکنجه شدم، حاضر نیستم حتی سوار هواپیمایی شوم که از آسمان ایران می‌گذرد