ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا: جنگ با ایران به نفع ما و جهان نیست