'فشار زیاد جمعیت' باعث مصدومیت چند بازیکن تیم ملی والیبال ایران شد