اعتراض مردم کازرون به حکومت امروز شنبه - ۲۵ خرداد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کاوه جویا

عنوان مقاله: 
اعتراض مردم کازرون به حکومت امروز شنبه - ۲۵ خرداد
نظر : 
این ویدئو قدیمی و مربوط به تیر ماه ۱۳۹۷ است.
عدم انتشار شده: 
false