بودجه پروژه تعلیق شده آمریکا علیه پروپاگاندای ایران؛ یک و نیم میلیون دلار