نامه نرگس محمدی از زندان درباره قتل زندانی سیاسی، علی‌رضا شیر محمدعلی