ز مردم دین و ایمان را گرفتند!

قسمت دوازدهم: از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!:”ز مردم دین و ایمان را گرفتند!”
برنامه ای از منوچهر نامور آزاد
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: