ترامپ :از ایران به دلیل شلیک نکردن به هواپیمای با سرنشین سپاسگزاریم