قابلیت ویرانگری حملات آمریکا، تبعات و واکنش‌های احتمالی ایران