فراز و فرود رضاشاه: جایگاه او در تاریخ مدرن ایران

سخنرانی محمد امینی پژوهشگر تاریخ
فراز و فرود رضاشاه: جایگاه او در تاریخ مدرن ایران
ارزیابی دوران رضا شاه و تجدد آمرانه در برابر قانون اساسی مشروطه

برگزار کننده: انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان در فرانسه (وال دو مارن)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲ تیر ماه ۱۳۹۸ پاریس

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: