ماجرا ایران و تنگه هرمز نیست، قضیه چین و دریای عمان است'