چرا از بیانبه چهارده نفر حمایت می کنم ؟

عالم از ناله عشاق مبادا خالی"


چه میزان تلخ ودرد آور است تن دادن به زندگی اجباری زمانی که مشتی فساد ،رجاله وقواد بر تو حکمرانی می کنند.

تلخ است تن دادن به استبداد فردی خود شیفته ای که مشتی متملق ، فاسد ، نان به نرخ روز خور از او بتی ساخته اند که برجان ، مال وحیات تووملت تو تصمیم می گیرد.

عالم از ناله عشاق مبادا خالی"

 چرا از بیانبه چهارده نفر حمایت می کنم ؟  

 

چه میزان تلخ ودرد آور است  تن دادن به زندگی اجباری زمانی که مشتی فساد ،رجاله وقواد بر تو حکمرانی می کنند.

 تلخ است تن دادن به استبداد فردی خود شیفته ای که مشتی متملق ، فاسد ، نان به نرخ روز خور از او بتی ساخته اند که برجان ، مال وحیات تووملت تو تصمیم می گیرد.

تلخ است زندگی در اسارت غول های یک چشمی که با تکیه بر سر نیزه ،تکیه بر شکنجه گران و زندان بانان مشیت ترا رقم می زنند.

تلخ است دیدن سقوط روزانه یک ملت ، رنج آور است زمانی که شاهد فرو پاشی تمام ارزش های انسانی ورشد نیهلسمی باشی که شیرازه جامعه را در هم می نورد وچشم اندازی تلخ وتاریک وبی آینده را در مقابلت می گشاید.

سقوطی رنج آور که چهل سال است این حکومت بر آمده از دل تحجر و نابخردی بر این سرزمین روا داشته ومی دارد.

.تکیه گاه های اقتصادی ،سیاسی ، علمی ، فرهنگی وهنری شکل گرفته به روزگاران را ویران ساخته و هیچ چیزی ، هیچ ارزش واقعی برجای نگذاشته  که بتوان بر آنها تکیه نمود ودل خوش کرد.

 بزرگترین آسیب دیدگان این حکومت ولائی مستبد وخون ریز نسل های جوان این سرزمینند.

نسلی که از روز نخست چشم گشودن بر این زمین خاکی محکوم به زندگی درسایه مستبد ومستبدانی شدند که دیگرانش حاکم کردند تا یوغ تعبد بر گرده این ملت بگذارند.

پذیرش هر قانون جدبد را به بهای دریغ شدن بخشی از آزادی خود بپردازند!

نسلی سوخته که هرگز شادی عمیق درونی را حس نکرد !

هرگز لذت کودکی وگذار از کودکی به شباب را با دلی آسوده تجربه ننمود!

سایه شحنه حکومت اسلامی در هر قدم تعقیبش کرد،ترس خورده اش نمود تا در سکوت مرگ زای این حکومت فساد تن به قضا بسپارد و سرود دل بهم زن " انجزه انجزه به خواند. "

قلبم به درد می آید وقتی به سرنوشت این ملت واین جوانان نگاه می کنم. به راستی این مردمان ،این نسل جوان  به چه چیز دل خوش کنند؟ 

به هر چه دل بستند جز فریب ندیدند و جز سو استفاده از احساسات زلال وسرشارشان را شاهد نشدند.

 دل زده از این حکومت آنان که ذهنی سرشار وامکانی داشتند جلای وطن کردند تا توانائی های فکریشان در" بلاد کفر" به حرمت نگریسته و به کار گرفته شودوزندگی در خور شان انسانی خود بکنند.

  بسیارانی که ماندند بخشی به ناگزیراز نواله ای دم کشیدند!

بخشی دل زده به خیل بیکاران پیوستند ودر تلخی بیکاری و بی چشم اندازی سر از ناکجا آباد ها در آوردند.

آنان که سرود خوان صف های اعتراضی شدند  با گلوله وداغ درفش روبرو گشتند بوسه زن بر طناب دار و راهی زندان ها.

زندان در زندان !

 آماری شرم آور از میزان اعدامی وزندانی که این حکومت جنایت پیشه بر دوش می کشد .هرگز این همه شقاوت وستم گری در تاریخ این سرزمین سابقه نداشته .هرگزدست آتش به اختیاران لشگر صاحب الزمانی  و جنایت پیشه گان ودزدان این گونه گشاده وسنگ ها بسته نبود!

 "گرم رو آزادگان در بند روسپی نامردمان در کار " منظومه آرش 

 چهل سال حکومت اسلامی نهایت کشوری ساخته غرق در فساد ،اعتیاد ، دزدی ، جنایت! کشوری که سن اعتیاد نوجواننش به سیزده سال می رسد ونرخ فحشا به چهارده سال!

 کودکان خیابانی رقمی نیم میلیونی را تشکیل می دهند! گرفتار در زباله ،بیماری، ایدز ، خشونت وتجاوزواعتیاد ! 

کشوری ثروتمند که کودکان خیابانیش شب ها سر بر خشت می نهد وآقا زادگان  ژن برتراز قبل دزدی میلیاردی پدرانشان  زندگی لاکچری  می کنند و خاک در چشم  بینوایان می پاشند .

حکومتی که پایگاه معنوی سال های اول انقلاب در بین مردم را از دست داده و ترسان از  خشم ستم دیدگان هر روز بر میزان بودجه وتوان مندی دستگاه های سرکوب خود می افزاید. از سفره مردم می زند وبر سفره ده ها گروه کوچک وبزرگ تروربستی که زیر نام هلال شیعی وظیفه سپر دفاعی اورابر عهده گرفته اند می افزاید.

گنبد های طلا می سازد ، بارگاه تریلیونی فاطمه زهرا علم می کند!  لشگر مدافعان حرم می سازد! وکاماندو برای بارگاه امام زضا تدارک می بیند .چرا که تدوام حیات خود بر دوبستر دستگاه سرکوب و توده متحجر بی سری نهاده که هنوز شفای خود از قبر های هزار ساله می خواهند!

 تجمع مسلح هان و بی خردان. 

در چنین اوضاعی بازی هسته ای که به قیمت شکستن استخوان مردم علم شده همراه با کوس جنگی که از طرف رهبروجریان های فاسد جنگ طلب در مقابله با دیوانه افسار گسیخته ای چون ترامپ زده می شود عملا کشور را در آستانه نابودی کامل  قرار داده است.

شرایطی حساس که تک تک سازمان ها ، تشکل  ها وکسانی که غم این مردم می خورندو دل در گرونیک بختی ، شادی و صلح ، امنیت ، آزادی و دمکراسی در این کشور دارند را به حرکتی گسترده و همبستگی ملی فرا می خواند!

 باید از هر جنبش اعتراضی !هر صدای آزادی خواهی و هرحرکت ضد جنگ ومعترض به حکومت اسلامی حمایت کرد !

 حکومت هراسش از یگانگی ماست !و ما ضعفمان از عدم یک پارچگی خویش .

امر مشخصی در پیش روست"نه به جمهوری اسلامی نه به جنگ ! "

 من صدای تظلم خواهی! عدالت جویانه وآزادی خواهانه شما چهارده متعرض نخستین را شنیدم !من حمایت می کنم از جان های آزادی که سخن عشق ومحبت می گویند وبی هراس ازمستبدان خواهان نقطه پایان نهادن بر ولایت فقیه وحکومت اسلامی هستند.

 مبارزانی که تن به مادر ظلمت نمی سپارند وروشنی خورشید آزادی را طلب می کنند.

من نیز یاغی ام یاغی براین حکومت!

 می ایستم در کنار زنی که با تصویری از فرزند آزادی خواه جان باخته اش می گردد !

می ایستم در کنار پیرمردی که پشت پا بر مقام زد و پیوسته با عصائی بر دست هر کجا که مشتی گره شد مشت اوست ! هر کجا که فریاد آزادی برخاست فریاد اوست!

 حمایت می کنم از صدا وعمل مردی که او نیز تقرب بر مردم را برتقرب برولایت ترجیح داد وبا قلم ، اندیشه، سخن وحس های زیبای هنری وانسانی خود بی هراس رو در روی حکومتیان ایستاد و شخص خامنه ای را به چالش کشید.مردی سر نهاده در راه عدالت و آزادی .

 امر مشخصی در پیش روی ماست ،تعدادی در شروع ولو اندک در داخل کشور به پا خاسته و خواهان برکناری ولی فقیه !خواهان نه به جمهوری اسلامی !ونه به جنگ هستند!

 آیا حمایتشان می کنیم ؟

 هم گامشان می شویم ؟

 یا هنوز با اما واگر ها ونوشتن ده ها سند سیاسی ومنشور سر از این امر مشخص باز می زنیم ؟ورصد ستاره می کنیم ودر فکر نقش انداختن به ایوانیم ؟

" دو صد گفته چون نیم کردار نیست "

افراد را به کنار بگذار! آیا باروح این شعار هاواین حرکت شجاعانه  موافقی ؟ یا این که هنوز بعد چهل سال گوشه چشمی بر این حکومت مستبد و اصلاح طلبان اصلاح شده توسط حکومت داری ؟

 من به این جمع می پیوندم  چرا که ستایش گر شهامت ،  زندگی ،آزادگی  وشادی برای این سرزمین زیبا وباستانی هستم! عاشق و متعهد به نسل جوانی هستم که آینده این سرزمین را خواهند ساخت!

"عالم از ناله عشاق مبادا خالی 

 که خوش آهنگ و فرح بخش هوائی دارد " حافظ  

ابوالفضل محققی

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: