جانشین موگرینی؛ منتقد آمریکا و اسرائیل، و دوست ایران؟