اطلاعاتی تازه درباره فرار و سرنوشت عامل انفجار هفتم تیر