چرا نام آوران کرد در کنگره‌ای 'حکومتی' شرکت کردند؟