نقش ایران در جنگ سرد آمریکا و شوروی در سال های قبل از انقلاب