پروژه زن ستیزی در آن سوی مرزهای ایران، توسط فرستادگان جمهوری اسلامی