آن گه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو !"اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
رهروئی باید جهانسوزی نه خانم وبی غمی" حافظ
اندیشه آتش است شعله ور در کوی رندی !
ا

آن گه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو !

"اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
رهروئی باید جهانسوزی نه خانم وبی غمی" حافظ
اندیشه آتش است شعله ور در کوی رندی !
اندیشه گر شعله فروزان وروشنی بخش این کوی .
کوئی که در آمدن در آن ممکن نیست جزشهامت تن سپردن به آتش که آزادگی در بطن آن جای خوش کرده است .
بوته سوزانی است که می سوزد ، می سوزاند بی آن که کاستی گیرد .
بوته شعله وری که در کوه طور بر موسی ظاهر شد .به آتشش کشید ! ده فرمان به دست او داد تا قومش را از صحاری سوزان از دریا ها ودشت ها عبور دهد وبه سرزمین موعودشان برساند !
سیاووش را از خود گذر داد تا از پاکیزگی تن وروان او در مقابل پلشتی حراست کند!

.آتشی که از جان آرش بر خاست بر تیر او نشست تا از زمستان های سرد از شبستان خاموشی حاکم شده بر شهر عبور کند وبر تن درخت گردوئی که نماد پایداری واستقامت است فرود آید و وجدان های در خواب رفته را بیدار سازد .

."در شبستان های خاموشی
می تراویداز گل اندیشه ها عطر فراموشی" منظومه آرش کسرائی

برای زودن عطرفراموشی راهی جز سپردن گوش بر پیغام شگفت آور سروش نیست!
"تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نا محرم نباشد جای پیغام سروش ." حافظ
پیام رمز آلودی که جز در سایه محرمیت برعشق بر تو آشکار نمی گردد !.

عشق برتو محرم نمی شود !جز آنکه در معرکه عاشقی سپر از دست بیفکنی وسینه سپر کنی !
" در معرکه عشق بیفکن سپر از دست
کان جا به جز از سینه عاشق سپری نیست !" سعدی
شگفتی و لذت گذر از این آتش قابل انتقال نیست!
تجربه شخصی هر انسان است! و چون زیاد شود وسرایت در جمع کند به همدلی وهم گامی وهم رائی عمومی بدل گردد !
شور در جان انسان ها و جامعه بیفکند و کاری کند کارستان !

لذتی که از تفوق روح بر جسم حاصل می شود به طیرانت می برد و پیغام موسیقائی سروش را در گوشت طنین انداز می کند .

به دنیای شور و سرمستی حافظ و مولانا می برد .
دنیای پر شور در آمدن در دل آتش ! شهامت پروانه شدن وهم خانه گشتن با عاشقان ،
شستن کینه از دل
وپیمانه شدن برای شراب عشق.
که عاشقانش سر کشند!
ونعره زنان تا سرا پرده گل پرواز کنند.
در جمع سیمرغان در آیند بر قله قاف نشینند وسرخ گل در بر کشند !
از بیانیه چهارده عاشق حمایت کردم
چرا که هوای عاشقی دارم !
هوای نفس در فضای آزادی ! هوای شهامت نه گفتن بر سرکوب گران !
"هوای ماهرانه جنگیدن ناخدای آزادی با خدای استبداد "
حتی به قیمت دوخته شدن لب .
هوای ساختن سرزمینی خالی از رنج ، زشتی وابتذال .
جامعه ای که در آن "عشق نه گریز گاهی" بل تکیه گاهی باشد.
عشقی که رنگ آبیش ببینی.
در فضائی عاشقانه ، آزادوانسانی زندگی کنی !
.پیامی که این چهارده عاشق آزاده بر ما می دهند .
حمایت کنیم از بیانیه چهارده نفر !
حمایت کنیم از کلمه نه !
از جمله" نه به به جمهوری اسلامی !"
از نه به جنگ طلبان !
آری!
به صلح وزندگی صلح آمیز
حراست کنیم !
از آینده جوانان سرزمینمان که قربانیان اصلی این رژیم فاسدند .
" آری آری زندگی زیباست
زندگی آتش گهی دیرنده پا بر جاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست " منظومه آرش کسرائی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: