گفتگو با رودی جولیانی در گردهمایی مجاهدین، جمهوری اسلامی حکومت آدمکش‌هاست