مهرانگیز کار: پرستوها زیبا و سکسی اند، باسواد ، یکی از آنها دو سال پیش به من زنگ زد