وزیر اسرائیلی: امروز اسرائیل تنها کشوری است که ایرانی‌ها را می‌کشد