ایرانیان؛ «محروم» از سفر خارجی، «محدود» در سفر داخلی