جابه‌جایی فتاح و بختیاری؛ مأموریت تازه خزانه‌داران رهبر