عدم تمایل ژاپن به مشارکت در ائتلاف دریایی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه