اشاره غیرمستقیم روحانی به آمادگی برای مبادله نفتکش ها