چالش‌های پیش‌ روی یک فریب‌کار ماجراجو در یک کشور سرگردان