از طریق مسکو در مسیر جاده ابریشم /قسمت چهاردهم بخش پایانی مسکو "