برجام؛ موافقین و مخالفین استعفای روحانی چه می گویند؟