آیا راهی برای خروج از بن بست خطرناک خلیج فارس وجود دارد؟