مازیار ابراهیمی: با کابل می‌زدند و می‌گفتند پاهایت اندازه کله‌ات شده!