بولتون با هدف ترغیب بریتانیا به سخت‌گیری در قبال ایران وارد لندن شد