ببینید چگونه منصوبان رهبر جمهوری اسلامی به جان هم افتاده‌اند