شرایط برای ملاقات روحانی و ترامپ فراهم شده + واکنش روحانی