بررسی نقش جنبش های نوین اجتماعی و سیاسی در ایران

بررسی نقش جنبش های نوین اجتماعی و سیاسی در ایران .این برنامه از طریق شبکه ازادی تهیه شده است .
منبع: 
https://mohammadzamani.com/2019/08/26/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
برگرفته از: 
https://mohammadzamani.com/2019/08/26/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: