فایل صوتی احمد پورمندی: در باره «جنبش سبز» حادثه و یا تحول

 سه شنبه  12 ؤوئن  احمد پورمندی  در باره  «جنبش سبز» یک حادثه و یا تحولی  که  ریشه در جنبش  دمکراسی  ایران_  در اتاق فرهنگ گفتگو  مطالبی را طرح کرد   که با واکنش  متفاوت حاضرین  قرار گرفت :

انتشار از: