اعلام جزئیات طرح فرانسه برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا