احمدرضا جلالی، قربانی بعدی 'پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای'؟