نرخ دلار به اوج پایان مرداد بازگشت، پایان تثبیت مصنوعی نرخ ارز؟