کنایه هاشمی به خامنه ای : دیکتاتورها سرنوشت مشابهی دارند