ترامپ: برای پاسخ به حملات به تاسیسات نفتی عربستان عجله‌ای نداریم