پومپئو حمله به تاسیسات آرامکو را 'اقدام به جنگ' و ایران را مسئول آن دانست