اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها، نهادها و قدرت‌های خارجی